Cách xử lý khi trẻ ỷ lại

Câu Chuyện Thực Tế của Bé Tom Ỷ Lại.

Khi Tom lên hai tuổi, cậu đã biết chủ động giúp cha thu dọn bàn. Mỗi lần khách đến chơi, nhìn thấy trong tay cậu bé cầm một chiếc đĩa, họ đều nói “Tom, cẩn thận kẻo vỡ”. Trong trường hợp như vậy, ông bố Kelly đều nói với người khách tốt bụng kia “Không sao đâu, Tom dọn rất khéo”.
Người khách tốt bụng không biết rằng nếu không để con trai động vào những chiếc đĩa đó, có lẽ Kelly sẽ phải tự mình dọn dẹp chúng mãi mãi. Một câu “Không được phép” sẽ tạo ra khoảng tối và gây trở ngại cho việc phát triển của con trai ông.
Khi thử tự mặc quần áo, Tom thường mặc ngược, nhưng vợ chồng Kelly chưa từng cười nhạo hoặc trách mắng cậu bé. Kelly sẽ không để Tom cảm thấy mình bất tài, ông chọn cách nhẫn nại dạy cậu.
Kelly còn khích lệ Tom tự dọn phòng riêng của mình, dù động tác của cậu bé rất vụng về nhưng Kelly vẫn khen ngợi. Căn phòng có được dọn dẹp sạch sẽ hay không không quan trọng, chỉ cần cậu bé làm điều đó, thế là đủ. Những ông bố, bà mẹ ở Mỹ không nuông chiều, không chủ động làm thay. Một trong những mục đích của việc này là từ ý định “muốn con làm” chuyển thành “con muốn làm” nhằm tăng cường khả năng độc lập làm việc của chúng.
Nguồn : ST
𝑇𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎́𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒́, 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑒. 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑖́ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎. 𝐶ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑜̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑜𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̣̆𝑝 đ𝑖 𝑙𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎̀𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑦̉ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛, đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́, 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑒̣̂ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑎̣̂𝑝, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑦̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

Trả lời